Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

Usnesení RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 20.12.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 20.12.2006 přijala tato Usnesení:

Usnesení R1/2/12/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 20. 12. 2006.

Usnesení R2/2/12/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/2/12/06
Usnesení R4/2/12/06

Rada obce v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce č. Z13/8/2003 ze dne 19. 11. 2003 schvaluje záměr odkoupit od organizace Lesy ČR s.p. pozemky p.č. 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/4 a 743 k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře 21.087 m2 za cenu dle znaleckého posudku odpovídající současnému stavu a využití předmětných pozemků.

Usnesení R5/2/12/06

Rada obce Tlumačov pověřuje komisi zemědělskou a životního prostředí, aby zaujala stanovisko a zhodnotila předmětnou nabídku týkající se případného odkupu pozemku p.č. 1338/2 k.ú. Tlumačov na Moravě od společnosti Lesy ČR, s.p. (výhody, nevýhody možného odkupu, příp. možnosti využití ap.). Své stanovisko předložit na nejbližším jednání rady obce.

Usnesení R6/2/12/06
Usnesení R7/2/12/06

Rada obce schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov, která spočívá ve snížení rozpočtu 2006 o částku 35.000 Kč.

Usnesení R8/2/12/06

Rada obce schvaluje zprostředkování bezplatného pronájmu sokolovny na den 20. 1. 2007 pro DDM Sluníčko Tlumačov na akci Karneval dětí. Spotřebovanou energii si pořadatel uhradí ve své režii po dohodě se zástupcem ČOS panem Miroslavem Zaoralem.

Usnesení R9/2/12/06
Usnesení R10/2/12/06

Rada obce na základě předložených nominací od organizací zabývajících se činností s dětmi a mládeží do 18 let schvaluje níže uvedené kandidáty či kolektivy k ocenění za příkladnou reprezentaci obce za rok 2006, které se uskuteční dne 18. ledna 2007 v 16:00 hodin v objektu Klubu obce na ul. Zábraní:

s tím, že ostatním nominovaným kandidátům bude zaslán děkovný dopis za příkladnou reprezentaci obce Tlumačov v roce 2006.

Usnesení R11/2/12/06

Rada obce schvaluje Povodňovou komisi obce Tlumačov ve složení:

Usnesení R12/2/12/06

Rada obce schvaluje záměr pronajat části pozemku p.č. 2670/4 o výměře 900 m2 a části pozemku č.p. 2616/1 o výměře 50 m2 na dobu od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2007 za celkovou smluvní cenu 50.000 Kč a ukládá tajemnici OÚ zveřejnit záměr způsobem v místě obvyklým.

Usnesení R13/2/12/06

Rada obce schvaluje Dohody o podmínkách zřízení stavby "Odkanalizování obce Tlumačov - likvidace odpadních vod" s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje týkající se silnic č. II/367, III/43826, III/43835 a III/36745 a pověřuje starostu obce podpisem těchto Dohod nutných pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby.

Usnesení R14/2/12/06

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Ing. Antonín Jonášek
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 14:17:52, © Obec Tlumačov 2002-2019