Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 17.7.2018 - svátek má Martina, zítra slaví Drahomíra
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

Usnesení RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 27.9.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27.9.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/42/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 27. 9. 2006.

Usnesení R2/42/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/42/06
Usnesení R4/42/06

Rada obce schvaluje v souladu s Dodatkem č. 1 k aktualizovaným Zásadám hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov uzavření nájemní smlouvy na uvolněný byt č. 285 ul. Masarykova, Tlumačov, panu Radku Šedovi, bytem Tlumačov, nám. Komenského 30 ve výši stávajícího nájemného (bez kauce) od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 s možností prodloužení.

Usnesení R5/42/06

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na uvolněný byt č. 8 ul. Sportovní 209, Tlumačov panu Petru Kadlčíkovi, bytem Tlumačov, Sportovní 691 na dobu určitou od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007.

Usnesení R6/42/06
Usnesení R7/42/06

Rada obce schvaluje podepsání Smlouvy o dílo s obchodní společností Deratex, spol. s r.o. Zlín na velkoplošnou deratizaci v obci Tlumačov pro období 2007 - 2010.

Usnesení R8/42/06

Rada obce schvaluje Základní škole Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci převod částky 19.000,-- Kč z investičního fondu do položky DDHM 5137 na nákup nové škrabky na brambory a zeleninu.

Usnesení R9/42/06

Rada obce bere na vědomí výkazy vydaných rozhodnutí a přestupků na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s Městem Otrokovice ve věci rozhodování v oblasti výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací a ve věci výkonu přestupkové agendy za I. pololetí 2006.

Usnesení R10/42/06
Usnesení R11/42/06

Rada obce schvaluje pro organizační složku obce Kulturní a informační středisko podat žádost na příslušný živnostenský úřad o vydání živnostenského listu k provozování jazykových kurzů a živnostenského listu na pořádání ostatních kurzů, přednášek a seminářů.

Usnesení R12/42/06

Rada bere na vědomí informace podané starostou o aktuálním stavu procesu schvalování Evropskou komisí projektu Zlínsko - čištění vod pro Evropu, který zahrnuje i odkanalizování obce Tlumačov vč. napojení na ČOV.

Usnesení R13/42/06

Rada obce schvaluje na základě nájemní smlouvy ze dne 31. 5. 2005 provedení sadových úprav školní zahrady MŠ U Trojice č.p. 336 na pozemku p. č. 831/26 k. ú. Tlumačov v rozsahu projektového řešení zpracovaného společností Garant Otrokovice v rámci PD Centra mimoškolních aktivit pro děti a mládež se specifickými potřebami s tím, že veškeré náklady související s předmětnou sadovou úpravou budou hrazeny ze zdrojů SpMŠ Klubíčko, s.r.o.

Usnesení R14/42/06

Rada obce projednala a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., který obsahuje především změnu termínu dokončení díla "Bezpečné přechody přes I/55 Tlumačov" z termínu 29. 9. 2006 na 31. 10. 2006.

Usnesení R15/42/06

Rada obce bere na vědomí žádost občanů z nám. Komenského o instalaci zpomalovacího prahu v úseku mezi č.p. 61 (pošta) a RD č.p. 55. Na základě doporučení stavební komise ukládá obecnímu úřadu po projednání s příslušným správním úřadem a Policií ČR provést umístění vhodného dopravního značení, např. "Děti" (A 12) a "Nejvyšší dovolená rychlost" - 30 km/h (B 20a).

Usnesení R16/42/06

Rada obce byla seznámena a bere na vědomí dopis ze dne 26. 9. 2006 od společnosti Compas Capital Consult, s.r.o. ve věci vodárenské infrastruktury a provozování vodovodů a kanalizací v regionu.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
17.07.2018 v 07:31:23, © Obec Tlumačov 2002-2018