Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je čtvrtek, 13.12.2018 - svátek má Lucie, zítra slaví Lýdie
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

Usnesení RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 27.9.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27.9.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/42/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 27. 9. 2006.

Usnesení R2/42/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/42/06
Usnesení R4/42/06

Rada obce schvaluje v souladu s Dodatkem č. 1 k aktualizovaným Zásadám hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov uzavření nájemní smlouvy na uvolněný byt č. 285 ul. Masarykova, Tlumačov, panu *** ve výši stávajícího nájemného (bez kauce) od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 s možností prodloužení.

Usnesení R5/42/06

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na uvolněný byt č. 8 ul. Sportovní 209, Tlumačov panu *** na dobu určitou od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007.

Usnesení R6/42/06
Usnesení R7/42/06

Rada obce schvaluje podepsání Smlouvy o dílo s obchodní společností Deratex, spol. s r.o. Zlín na velkoplošnou deratizaci v obci Tlumačov pro období 2007 - 2010.

Usnesení R8/42/06

Rada obce schvaluje Základní škole Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci převod částky 19.000,-- Kč z investičního fondu do položky DDHM 5137 na nákup nové škrabky na brambory a zeleninu.

Usnesení R9/42/06

Rada obce bere na vědomí výkazy vydaných rozhodnutí a přestupků na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s Městem Otrokovice ve věci rozhodování v oblasti výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací a ve věci výkonu přestupkové agendy za I. pololetí 2006.

Usnesení R10/42/06
Usnesení R11/42/06

Rada obce schvaluje pro organizační složku obce Kulturní a informační středisko podat žádost na příslušný živnostenský úřad o vydání živnostenského listu k provozování jazykových kurzů a živnostenského listu na pořádání ostatních kurzů, přednášek a seminářů.

Usnesení R12/42/06

Rada bere na vědomí informace podané starostou o aktuálním stavu procesu schvalování Evropskou komisí projektu Zlínsko - čištění vod pro Evropu, který zahrnuje i odkanalizování obce Tlumačov vč. napojení na ČOV.

Usnesení R13/42/06

Rada obce schvaluje na základě nájemní smlouvy ze dne 31. 5. 2005 provedení sadových úprav školní zahrady MŠ U Trojice č.p. 336 na pozemku p. č. 831/26 k. ú. Tlumačov v rozsahu projektového řešení zpracovaného společností Garant Otrokovice v rámci PD Centra mimoškolních aktivit pro děti a mládež se specifickými potřebami s tím, že veškeré náklady související s předmětnou sadovou úpravou budou hrazeny ze zdrojů SpMŠ Klubíčko, s.r.o.

Usnesení R14/42/06

Rada obce projednala a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., který obsahuje především změnu termínu dokončení díla "Bezpečné přechody přes I/55 Tlumačov" z termínu 29. 9. 2006 na 31. 10. 2006.

Usnesení R15/42/06

Rada obce bere na vědomí žádost občanů z nám. Komenského o instalaci zpomalovacího prahu v úseku mezi č.p. 61 (pošta) a RD č.p. 55. Na základě doporučení stavební komise ukládá obecnímu úřadu po projednání s příslušným správním úřadem a Policií ČR provést umístění vhodného dopravního značení, např. "Děti" (A 12) a "Nejvyšší dovolená rychlost" - 30 km/h (B 20a).

Usnesení R16/42/06

Rada obce byla seznámena a bere na vědomí dopis ze dne 26. 9. 2006 od společnosti Compas Capital Consult, s.r.o. ve věci vodárenské infrastruktury a provozování vodovodů a kanalizací v regionu.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-18


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
13.12.2018 v 08:06:05, © Obec Tlumačov 2002-2018