Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 21.1.2019 - svátek má Běla, zítra slaví Slavomír
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

Usnesení RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 24.5.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 24.5.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/37/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 24.5.2006.

Usnesení R2/37/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/37/06

Rada obce Tlumačov schvaluje prominutí poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV č. 5/2004 pro rok 2006 těmto žadatelům:

Usnesení R4/37/06

Rada obce schvaluje snížení (rekreačního) poplatku o 50 % na částku 175 Kč za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV č. 5/2004 pro rok 2006 panu ***.

Usnesení R5/37/06

Rada obce schvaluje prodloužení nájemních smluv *** na buňky č. 1 a 2 v objektu Domu služeb, nám. Komenského 799 v Tlumačově do 31. 8. 2008.

Usnesení R6/37/06
Usnesení R7/37/06

Rada obce schvaluje navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola v položce plyn o 150.000,-- Kč a v položce elektrická energie o 30.000 Kč s tím, že celkové výdaje rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy pro rok 2006 činí po této změně 2,908.000,-- Kč.

Usnesení R8/37/06

Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,-- Kč z rozpočtu obce § 3421 na částečnou úhradu autobusové dopravy na akci DDM Sluníčko -finále aerobiku v Praze, konanou dne 20. 5. 2006.

Usnesení R9/37/06

Rada obce schvaluje dohodu o uložení inženýrských sítí vodovodní přípojky pro objekt č.p. 852, ul. Nádražní. Tlumačov, v pozemku p.č. 2452 v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové délce 13 mb s manžely Jaroslavem a Evou Kotrbovými, Komenského 1134, 763 61 Napajedla.

Usnesení R10/37/06

Rada obce schvaluje smlouvu o výpůjčce na část pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 153 m2 včetně užívání veřejné studny pí *** a panu ***.

Usnesení R11/37/06

Rada obce schvaluje povolení parkování automobilu na části travnaté plochy pozemku p.č. 829/8 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 5x 4,7 m dle situačního plánu - varianta č. 2, nacházející se před RD č.p. 623, manželům *** za podmínky celoroční údržby předmětného pozemku.

Usnesení R12/37/06
Usnesení R13/37/06

Rada obce schvaluje prodloužení veřejnoprávních smluv uzavřených s MěÚ Otrokovice v souladu s ustanovením č. 128/2000 Sb. o obcích, § 63 odst. 1 zákona o výkonu samostatné působnosti

Usnesení R14/37/06

Rada obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na provedení zakázky "Dodávka výpočetní, kopírovací a audiovizuální techniky" v rámci investiční akce Tlumačov - regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná" nabídku firmy NWT Computer s.r.o. Hulín v celkové ceně 637.645,-- vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení R15/37/06
Usnesení R16/37/06

Rada obce schvaluje uložení zeminy společností IMOS Zlín, s.r.o. v objektu cca 30.000 m3 v lokalitě Slivotín na pozemcích p.č. 208/1,2,3 k.ú. Tlumačov za níže uvedených podmínek:

Usnesení R17/37/06

Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sokolovny na akci SRPDŠ - "Den matek" - dne 14. 5. 2006 s tím, že pořádající organizace si odebrané energie uhradí přímo u Tělocvičné jednoty Sokol Tlumačov (p. ***).

Usnesení R18/37/06

Rada obce schvaluje s účinností od 1. 6. 2006 nenárokovou složku platu (osobní příplatek) pro ředitele Základní školy Tlumačov, příspěvkové organizace, ve výši uvedené v důvodové zprávě - viz zápis ze zasedání rady obce.

Usnesení R19/37/06

Rada obce bere na vědomí informace podané starostou obce o odvolání p. *** z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov k 30. 6. 2006 a jmenování *** do funkce velitele Jednotky SDH od 1. 7. 2006 z důvodu generační výměny. Současně rada obce bere na vědomí snížení početního stavu Jednotky SDH obce Tlumačov z důvodu zařazení do kategorie plošného pokrytí JPO V na 15 členů od 1. 7. 2006.

Usnesení R20/37/06

Rada obce schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plochy dne 3.6.2006 od 8:00 hod. do 18:00 hod. panu *** za účelem pořádání závodů rádiem řízených modelů za níže uvedených podmínek:

Usnesení R21/37/06

Rada obce pověřuje starostu, aby zajistil sdělením společnosti Fun Express - Hana Průšová ve smyslu, že dar ve výši 9.855,-- Kč související s povodněmi 03/2006 je připravena obec Tlumačov využít na opravu hasičského čerpadla PS 12, které bylo poškozeno při čerpání vody při povodních z března 2006.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
21.01.2019 v 19:09:37, © Obec Tlumačov 2002-2019