Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je sobota, 25.3.2017 - svátek má Marián, zítra slaví Emanuel
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů a informace, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, jsou k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu. Jsou to zejména tyto právní předpisy:

 1. Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 2. Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 3. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 5. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 8. Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
 9. Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 15. Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 18. Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 19. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
 20. Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
 21. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 22. Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 23. Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 24. Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 25. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 26. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 27. Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 28. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 29. Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 30. Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 31. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 32. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 33. Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referentu a o změně některých zákonů
 34. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 35. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 36. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 37. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 38. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.


Přehled předpisů ke stažení
 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-17


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
25.03.2017 v 02:56:31, © Obec Tlumačov 2002-2017